ارتباط با حراست


ارتباط با حراست کل شهرداری تهران

شماره ستاد خبری

55638848

شماره پیامک

1370000035

پست الکترونیکی

herasat@tehran.ir

آدرس

خ شهید رجایی جنوبی - جنب کلینیک 13 آبان - ساختمان شهید سینا سلیمانی

تلفن تماس

55332300

55300112-3

داخلی     112

دورنگار

55078933ردیف

عنوان معاونت

تلفن

دورنگار

آدرس

1

دبیرخانه

55300112

55078933

خ شهید رجایی جنوبی - جنب کلینیک 13 آبان - ساختمان شهید سینا سلیمانی