رزومه رئیس حراست کل

جعفر سمیعی :

قائم مقام حراست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

مشاور و مدیرکل حراست سازمان سنجش آموزش کشور